Voorwaarden / Baanreglement

Artikel 1:

Onderstaand reglement is van toepassing op alle personen, welke zich op of binnen de inrichting en paddock van Kart Circuit De Landsard bevinden. Alle aanwezigheid op het terrein en gebruik van het circuit is geheel voor eigen risico. Elke rijder/gebruiker/bezoeker van het circuit vrijwaart volledig het

management van dit circuit, haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, o¬fficials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van Kart Circuit De Landsard betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en van alle soorten claims met betrekking tot schade, verlies, diefstal, onkosten, verwondingen of overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of mijn passieve of actieve deelname aan de activiteiten. Actieve of passieve deelname aan de activiteiten op Kart Circuit De Landsard is volledig voor eigen rekening en risico. Alle aanwezigheid op het terrein en gebruik van het circuit is geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 2:

Voor alle actuele openingstijden zie www.outdoorkarting.nl. Kart Circuit De Landsard behoud zicht het recht voor om op drukke dagen verschillende karts of rijders in groepen te laten rijden, het rijden tijdelijk te stoppen en/of circuitlengte tijdelijk te wijzigen, en/of de baan te sluiten wegens onveilige (weers)omstandigheden. Voor verdere informatie over afwijkende openingstijden verwijzen wij u naar onze website; www.outdoorkarting.nl. Aan genoemde openingstijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3:

Alleen rijders die in het bezit zijn van een Circuit Licentie Card en die voor aanvang baanhuur hebben voldaan in het sportcafé zijn bevoegd zich op de baan en pitstrook te bevinden. Helpers mogen uitsluitend op de baan om gestrande karts te bergen slechts volledig voor eigen rekening en risico! De baanhuur sticker of het bandje dient duidelijk zichtbaar op de linkerzijde van de kart bevestigt te worden. Bij technische problemen en/ of pech, dient de kart zo spoedig mogelijk door de rijder naar een veilige plaats gebracht te worden. Reparatie op het circuit is niet toegestaan. Het op de baan begeven door begeleiders/ coaches (mimimaal 18 jaar) is alleen toegestaan na overleg met de baanbeheerder en met het dragen van een veiligheidsvest op eigen risico. Het laten stoppen van rijders op de baan is ten strengste verboden. De instructies van de baanbeheerder dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd. (Men dient in het bezit te zijn van een Circuit Licentie Card).

Artikel 4:

Alle voertuigen dienen te worden geparkeerd in de paddock, tenzij anders aangegeven door Kart Circuit De Landsard. Tijdens en voorafgaand aan wedstrijddagen is het niet toegestaan personenauto’s te parkeren in de paddock. De aanwijzingen van medewerkers van Circuit de Landsard dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Kart Circuit De Landsard behoudt zich het recht voor voertuigen op kosten van de eigenaar te laten verplaatsen. In de paddock is het rijden met karts, (mini) motoren en daaraan gerelateerde voertuigen strikt verboden.

Artikel 5:

 • Iedereen, inclusief rijders en monteurs die zich binnen de inrichting en op het parkeerterrein bevindt van Kart Circuit De Landsard dient zich te houden aan:
 • Het gebruiken van een vloeistofdicht grondzeil van minimaal 2x3 meter alvorens de kart op te stellen. Het sleutelen, smeren of benzinetank te vullen op asfalt van het circuit en pitstraat is ten strengste verboden.
 • Maximale geluidsproductie CIK/FIA of bepaling door medewerkers Kart Circuit De Landsard (Max 93 dba).
 • Het rijden met een in goede staat verkerende kart voorzien van voorbumper, frontspoiler, sidepods en de achterwielen dienen 2/3 bedekt te zijn door een achterbumper (staal of plastic).
 • Het rijden met een gehomologeerd inlaatfilter, en de voorgeschreven einddempers, voor KZ geldt de ELTO 2012 Carbon of aluminium voorzien van EU kenmerk of gehomologeerde nadempers vanaf 2014 (zie website, CIK HOMOLOGATIE 2014-2022).
 • Alle overlopen en ontluchtingsuitgangen dienen te worden opgevangen in een overloop potje van minimaal ¼ liter.
 • De afbakening te herstellen wanneer men deze heeft geraakt en eventuele schade te melden.
 • Bij het verlaten van het terrein dient al het afval (banden, essen, bussen etensresten en andere verpakkingen) meegenomen te worden.
 • Het sportief gedragen op en rondom de baan.
 • Het langdurig statisch warmdraaien van motoren is ten strengste verboden binnen de gehele inrichting.
 • Open vuur en barbecue zijn verboden binnen de gehele inrichting van het circuit.
 • Voor verdere geluidseisen en informatie verwijzen wij u naar onze website: ww.outdoorkarting.nl.

Artikel 6:

De gebruikers dienen het circuit op te rijden en af te rijden via de daarvoor bestemde in- en uitgangen. De gebruikers dienen te allen tijde de rijrichting van het circuit aan te houden, niet te slingeren, afsnijden of andere gebruikers anderszins te hinderen. De gebruikers dienen de voeten bij de pedalen en beide handen aan het stuur te houden. Te allen tijde dient rekening te worden gehouden met langzamere rijders zoals kinder, - mini- en huurkarts. De huurkarts hebben te allen tijde voorrang. Bij gevaar en/of het verlaten van het circuit dient duidelijk een hand te worden opgestoken. In de pitstraat dient stapvoets gereden te worden. Het is verboden zich onder invloed van alcohol en/of drugs te begeven op het circuit en deel te nemen aan trainingen/raceactiviteiten.

Tijdens vrije trainingen zijn baanposten niet bezet, en zal er niet gevlagd worden bij gevaarlijke situaties! Indien u voor deelname aan vrije trainingen het niet eens bent met de circuitomstandigheden bent u verplicht om hiervan melding te maken bij de aanwezige baan-beheerder. Door deze melding ziet u af van deelname aan circuitactiviteiten.

Artikel 7:

Aanmelding en inschrijving van de Circuit Licentie Card en het voldoen van circuit huur in het sportcafé zijn verplicht voor iedereen welke met een kart op het circuit rijdt. Dit dient te gebeuren voor aanvang van de activiteit. Het is niet toegestaan om anderen met uw kart te laten rijden, tenzij deze ingeschreven zijn met een Circuit Licentie Card en circuit huur hebben voldaan.

Bij een ongeval of schadegeval veroorzaakt door de bestuurder anders dan diegene die ingeschreven is, zal de laatste samen met de bestuurder, verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade en alle schade die hieruit voortvloeit bij Kart Circuit De Landsard of derden.

Artikel 8:

Bij het herhaaldelijk vaststellen van inbreuken op artikelen 3,4,5,6,7 “, maar ook indien naar het oordeel van de baanbeheerder daartoe een andere aanleiding bestaat, “kan aan betrokkenen de toegang tot het circuit ontzegd worden. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. Verder wordt de ontzegging op het circuit doorgegeven aan KNAF en collega circuits.

Artikel 9:

Door het betreden van de inrichting aanvaardt u het huidige reglement op te volgen en zich te houden aan de richtlijnen van Kart Circuit De Landsard. Bij het niet opvolgen van de instructies van medewerkers van Kart Circuit De Landsard, roekeloosheid, aanrichten van schade of het niet opvolgen van dit reglement, zullen sancties genomen worden. In geen enkel geval zal de betaalde circuit huur terugbetaald worden. In alle gevallen waarin hier niet in is voorzien, beslist de directie van Kart Circuit De Landsard en hier is geen beroep tegen mogelijk.

Artikel 10:

Het drijven van handel of publiciteit maken onder welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de directie, is niet toegestaan.

Artikel 11:

Elke rijder dient in het bezit te zijn van een Circuit Licentie Card, deze is 1 jaar geldig en dient tijdig tegen betaling vernieuwd te worden. Bij uitreiking van de Circuit Licentie Card ontvangt u de deelnemersvoorwaarden en baanreglement welke door u getekend dienen te worden, in het geval van een minderjarige dienen de voorwaarden getekend te worden door ouder/verzorger/voogd. Door ondertekening van deze deelnemersvoorwaarden accepteert u dit reglement en de deelnemersvoorwaarden.

Artikel 12:

Iedere gebruiker dient te rijden met een deugdelijke en aangesnoerde helm, degelijke handschoenen die de hand volledig bedekken, schoeisel die de enkels doeltreffend beschermen, kleding welke het gehele lichaam bedekt inclusief armen en benen. Bij voorkeur middels gehomologeerde kart- of raceoverall. Bij rijders tot 16 jaar adviseren wij ten strengste en voor de veiligheid van de rijder een bodyprotector en nekbeschermer.

Artikel 13:

Een uittreksel van dit reglement hangt aan voorzijde van het hoofdgebouw, ingang pitstraat en trap pitstraat. Het reglement is tevens verkrijgbaar in het sportcafé. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies (laatste versie 2018). Benzine en olievervuiling evenals chemische stof en zijn ten strengste verboden. Laat geen vloeistof en in de bodem verdwijnen! Het is verplicht het voorgeschreven grondzeil te gebruiken (boetes zijn € 500 minimum). U kunt geen gebruikte banden en afval achterlaten op het circuit. Deze dient u zelf mee terug te nemen. U mag ze eveneens niet buiten uw tent plaatsen of achterlaten tijdens of na de races (boetes zijn €500 minimum).

Directie Kart Circuit De Landsard